Dušan Krcunović Književno veče

  • Scena Trg pjesnika
  • Petak 28. Jul 2017.
  • Vrijeme 21:30
Dušan KrcunovićDušan KrcunovićDušan KrcunovićDušan KrcunovićDušan KrcunovićDušan KrcunovićDušan KrcunovićDušan KrcunovićDušan KrcunovićDušan Krcunović

Doc. dr Dušan Krcunović rođen je 3. oktobra 1969. godine u Nikšiću. Diplomirao je filosofiju  20. septembra 1996. godine na Odsjeku za filosofiju Filosofskog fakulteta u Nikšiću. Uz angažovanje na matičnom Odsjeku za filosofiju u Nikšiću u svojstvu asistenta (1998), naučno i stručno usavršavanje nastavio je u Beogradu, gdje je upisao magistarske studije. Kao stipendista projekta Erazmo studijski je boravio u Grčkom gradu Patra (2001-2002), u cilju učenja novogrčkog jezika i izrade magistarskog rada. Magistarsku tezu pod nazivom: „Eros i individuacija: Platonova filosofija kao antitragedija“, uspješno je odbranio 27. oktobra 2004. Godine na Odjeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Iste godine na Filosofskom fakultetu u Nikšiću prijavljuje temu za doktorsku disertaciju pod naslovom: „Problem stvaranja u Platonovom Timeju i u Šestodnevu Vasilija Velikog“,koju je odbranio 7. decembra 2009. godine, sa ocjenom Summa cum laude. Od februara 2010. Godine radi kao docent na nikšićkom Studijskom programu za filosofiju gdje danas predaje filosofsku antropologiju i moderne i savremene pravce u ontologiji, a držao je i predavanja iz antičke filosofije.

Dušan Krcunović je autor više naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim publikacijama, kao i učesnik u brojnim naučnim skupova i projektima. U štampi mu je knjiga „Problem stvaranja u PlatonovomTimeju i u Šestodnevu Vasilija Velikog“.

Društvo filosofa Crne Gore povjerilo mu je ulogu glavnog i odgovornog urednika filosofskog časopisa LUČA. Oženjenje i otac troje djece.

 

image

Serena Gemez

Follow

About

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NAPOMENA: “Grad teatar” ima isključivo pravo izmjene programa ili učesnika navedenih u programu, tj. otkaza nastupa pravnim ili fizičkim licima sa kojima nije zaključen pisani ugovor do dana nastupa.